Valg 2015 i Skedsmo

Miljøpartiet De Grønne ønsker et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien må følge sunne økologiske prinsipper og styrke fred og rettferdighet både lokalt og globalt.

 

Vi arbeider for en helhetlig politikk som baserer seg på solidaritet med mennesker, med framtidige generasjoner og med dyr og natur. Grønn politikk setter livskvalitet og bærekraft foran økt materielt forbruk.

 

VELFERD OG MILJØ

Miljøpartiet De Grønne vil sikre velferd innenfor naturens tålegrenser. Her i Skedsmo er det spesielt viktig å ta vare på matjorda og hindre at flere verdifulle naturområder går tapt.

Vi vil jobbe for at det skal bli enklere og mer lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger i kommunen vår. Det skal være lettere å leve miljøvennlig. For å gjøre det må kommunen fortsette sitt gode miljøarbeid, men ambisjonene må økes!

 

SYKKELEN FØRST

Klima- og energiplanen må være forpliktende og den må sette rammene for all annen politikk i kommunen.

Sykkelekspressveier mellom Oslo og knutepunkter på Romerike må på plass, og det må bygges flere gang- og sykkelveier. Bilens plass må reduseres. Vi ønsker små nullutslipp bybusser som binder sammen tettstedene og togstasjonen. Det må bygges flere lade- og fyllestasjoner for el- og hydrogenbiler.

 

OPPVEKST OG NÆRMILJØ

Den grønne kommunen har gater hvor barn kan leke fritt og hvor mennesket står i sentrum. Byen og tettstedene har grøntarealer og urbant landbruk, sosiale møteplasser, et rikt kulturliv og gangavstand til naturområder.

Miljøpartiet De Grønne i Skedsmo vil innføre Grønt Flagg-sertifisering av skolene og barnehagene og vi går inn for at de som ønsker det kan få tilgang og støtte til skolehager og dyrkingsprosjekter.

 

MDG SKEDSMO VIL JOBBE FOR:

 • En ambisiøs klima- og energiplan som setter rammer for all annen politikk.
 • Sykkelekspressveier mellom Oslo og knutepunktene på Romerike, og trygge gang- og sykkelveier for alle.
 • Nullutslipp bybusser, bedre kollektive tverrforbindelser og styrking av togtilbud.
 • Støyskjerming rundt belastende trafikkårer.
 • Bilfri bykjerne i Lillestrøm.
 • Flere lade- og fyllestasjoner for elbiler og hydrogenbiler.
 • Fornybar energiforsyning og teknologiutvikling
 • Grønne grunderbedrifter
 • Grønt Flagg-sertifisering i skoler og barnehager.
 • Livsglede For Eldre-prosjekter.
 • Urban dyrking, parsellhager og flere andelslandbruk.
 • Grønn grense der byggegrensen går i dag. MDG har nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Vern av naturtyper som raviner, elvelandskap og våtmark og styrke tiltak for rene vassdrag.
 • Sterkere vern av marka og respekt for markagrensa.
 •  Umiddelbar opprydding av radioaktivt avfall på Kjeller.

 

LES HELE VALGPROGRAMMET HER