Siri Faafeng

1. kandidat, forhåndskumulert

- Jeg er 43 år gammel, har vokst opp i Oslo og har bodd i Skedsmo i 5 år. Til daglig studerer jeg naturforvaltning og økologi ved Universitet for Miljø og Biovitenskap på Ås og jeg har blant annet bakgrunn fra media. Jeg er opptatt av at vår velferd ikke skal baseres på bekostning av andres levekår. Vi må legge om til en forbrukskultur som ikke går utover naturens tålegrenser, som ikke ødelegger for kommende generasjoner og andre arter. Omdisponering av arealer er viktigste årsaken til tap av biologisk mangfold, og naturområdene og matjorda i Skedsmo er under voldsomt press. Derfor er arealvern et viktig grønt fokusområde i kommunen. Over 70 % av klimagassutslippene lokalt i Skedsmo er forårsaket av veitrafikk. Det må bli enkelt å klare hverdagen uten bil, derfor må vi prioritere tilrettegging for sykkel fremfor bilen og få på plass gode kollektivtilbud.