Miljøpartiet De Grønne stiller valgliste i Skedsmo

– Vi ser frem til et grønt gjennombrudd for kommuner i hele landet og vi er glade for at vi har mulighet til å bidra til en grønn omstilling. Det er en spennende utfordring som ligger foran oss nå som MDG kan bli valgt inn i Skedsmo for aller første gang, sier lokallagsleder Siri Faafeng.

 

mars 27, 2015

 

MDG vil forme grønne levende lokalsamfunn som legger til rette for økt livskvalitet. I dag er det alt for mye veitrafikk i Skedsmo, det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil jobbe for et bilfritt Lillestrøm og bilfrie boligområder i tettstedene, og vi vil prioritere løsninger for sykkel- og kollektivreiser fremfor bilbruk. Et effektivt sykkelveinett må på plass og vi ser eksempelvis for oss elektriske bybusser med kontinuerlige avganger mellom tettstedene i kommunen, som bl.a. vil fungere som matebusser til tog. Arealplanleggingen og utbyggingsmønsteret må foregå på en måte som gjør innbyggere uavhengig av bilen, sier Faafeng.

Ordfører og Faafeng mdg lite
Ordfører Ole Jacob Flæten ønsker Miljøpartiet De Grønne velkommen til kommunestyret i Skedsmo.

Lokallaget fikk en varm velkomst av politisk sekretariat og ordfører Ole Jacob Flæten da listen ble levert i rådhuset. Listen som har totalt 17 kandidater, toppes av Siri Faafeng, Kent Giskeødegård og Heidi Horgen.

Partiet vokser stadig, medlemstallet øker og nye lokallag etableres i hele Norge. I en fersk meningsmåling for Nesodden fikk Mdg 12% oppslutning, og siste dagers nyhetsoppslag viser at Mdg i Oslo med 6,5% nå er større enn Frp. I Skedsmo var det 2% som stemte grønt  i 2013 og lokallaget tror det er mulig å komme inn med to eller tre representanter i kommunestyret i år.

Jordvern er også en brennaktuell sak i kommunen. Situasjonen i Skedsmo hvor veldig mye jord er foreslått omdisponert, viser at det er behov for et sterkt grønt parti inn i fylkestinget og kommunestyrene. Vi har en nullvisjon for nedbygging av matjord og vi vil jobbe for å sette de grønne grensene ved eksisterende byggegrense. Nordbyjordet er et av flere områder vi jobber for å bevare.

listetopper Skedsmo Mdg
Siri Faafeng (t.v.), Kent Giskeødegård og Heidi Horgen er klare for valgkamp.

Videre går Miljøpartiet De Grønne Skedsmo inn for at innkjøpene til kommunen skal være etiske og økologiske. Vi ønsker også å se på muligheter for at innkjøpene til kommunen kan foregå fra det lokale landbruket. Dyrking av kortreist økologisk mat er noe vi vil legge til rette for, og her er det mange muligheter i Skedsmo med tanke på bynære jorder og områder som kan benyttes til andelslandbruk og parsellhager. Det ligger også mange grønne muligheter i byutviklingen, som grønne tak og vertikal dyrking på fasader. Dessuten ønsker vi Bondens Marked velkommen til Lillestrøm.

I helse- og omsorgsektoren ønsker vi en større satsning på ordninger som Inn På Tunet-aktiviteter og Livsglede for eldre, og i skolen mener vi at medmenneskelige relasjoner og godt miljø må ha større fokus enn målstyring og testing.

Nye grønne arbeidsplasser er avgjørende for et grønt skifte. Derfor har MDG en frisk næringspolitikk som blant annet kommer til syne i vårt alternative statsbudsjett. Vi vil bane vei for nye arbeidsplasser med et risikofond på 1,2 milliarder, ha målrettet skattelette til selvstendig næringsdrivende og halv arbeidsgiveravgift for nystartede og små bedrifter. MDG vil også styrke regional og lokal næringsutvikling med 900 millioner.

Skedsmo kommune jobber aktivt med klima og energiplanen og det er vi veldig glade for. Skedsmo har fornybarsatsninger og vi ser mange gode tiltak her, men vi ser også at det er forbedringspotensiale. Klimaendringene er den aller viktigste utfordringen vi har, derfor mener vi at planen bør være et forpliktende dokument forankret i en nasjonal klimalov, overordnet all annen planlegging i kommunen. Ansvarsavklaringer og målstyringer må på plass og klimaplanen må være overordnet blant annet for å unngå klimafiendtlig arealplanlegging, og vei- og gatebruksplanlegging som legger opp til økt biltrafikk, påpeker Faafeng.

Valgliste