Nei til nedbygging av Nordbyjordet!

Fotocredit: NRK Østlandssendingen 5. mars 2015

Miljøpartiet De Grønne Skedsmo jobber for at Nordbyjordet ikke skal bygges ned. Hvis vi fortsatt skal kunne produsere korn, grønnsaker og poteter må den beste jorda vernes mot nedbygging. Videre vil vi ikke bygge nye bilveier, men heller løse samferdselsutfordringene med prioritert satsing på kollektiv, sykkel og gange.

mars 6, 2015

Hvis kommunens planer om fylkesvei og boligutbygging på Nordbyjordet gjennomføres, vil over 200 mål førsteklasses matjord gå tapt for alltid. Området vil få økt biltrafikk, mer støy og dårligere luft.

Uten navn

Østlandssendingen 05. mars 2015

Onsdag 4. mars tok Rasmus Hansson opp saken om nedbygging av jord i Stortingets spørretime, hvor han nevnte Nordbyjordet som eksempel. Torsdag 5. mars fikk lokallaget Miljøpartiet De Grønne Skedsmo innslag om Nordbyjordet på NRK Østlandsendingen i forbindelse med regjeringens arbeid med strategi for jordvern.

De nasjonale strategiene ordfører og flertallet i kommunen viser til, er ikke ferdig formulert eller vedtatt i Regional plan for areal og transport ennå, og det er ikke før siste halvdel av 2015 det legges føringer for hvor de grønne grensene rundt konsentrert bebyggelse skal gå. Det er mulig at arealer som er vedtatt omdisponert i kommuneplaner må reverseres til LNF-områder. Miljøpartiet De Grønne ønsker å omforhandle arealgrensen som går rundt Lillestrøm-Strømmen-Kjeller-området som skal fortettes, vi vil stramme inn for å ikke bygge ned matjorda.

Miljøpartiet De Grønne Skedsmo mener at Nordbyjordet bør inngå i Planprogrammet Områderegulering Nitelva og inkluderes i verneplanen knyttet til kultur-og naturlandskapet rundt elva. I vår uttalelse til kommunens Planprogram Områderegulering Nitelva skriver vi følgende:

«Planer om bygging av fylkesvei og boligfelt på Nordbyjordet bør i sin helhet oppheves og hele dette området bør inngå i planprogrammet for områdereguleringen for Nitelva, og det bør inngå i påfølgende verneprosess av elvelandskapet.

Nordbyjordet utgjør et verdifullt kulturlandskap som må betraktes i sammenheng med elvelandskapet og det tilknyttede natur- og kulturlandskapet. Dette er en landskapsperle som setter et viktig preg på kommunens grønne verdier. Nordbyjordet har matjord av beste kvalitet som ikke bare har betydning for biomangfold og for matforsyning, men det har en stor verdi som buffer for vann og er dermed en viktig faktor i klimatilpasning. Nedbygging av matjord er en irreversibel prosess og vi mener det vil være et feilgrep å ikke bevare dette området for kommende generasjoner.

I denne sammenhengen vil vi nevne kommunens planer om områdesatsing på Skjetten. Å innlede denne prosessen med å gi klarsignal til bygging av en fylkesvei som skjærer av Skjetten fra det verdifulle elvelandskapet, oppfatter vi som en direkte motarbeidelse av stedsutvikling som kan øke livskvaliteten for Skjettens innbyggere.»

 

Nordbyvei

 Innlegg i Romerikes Blad 16. oktober 2014