Valgprogram 2015-2019

Hva er grønn politikk?

Grønn politikk er basert på solidaritet med alle som lever i dag, med natur, dyr  og fremtidige generasjoner. Dagens politikk fører til økende global ulikhet, noe...

Et grønt Akershus

Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha et Akershus som bevarer landbruk og grønn...

Etisk handel og miljøvennlig forbruk

De offentlige innkjøpene som foretas av fylkeskommunen og kommunene i Akershus utgjør store verdier og har stor innvirkning på miljø og klima. Miljøpartiet De Gr...

Avfall og ressurser

Dagens høye forbruk er ikke bærekraftig og kan ikke opprettholdes. På sikt må økonomien derfor innrettes slik at produkter gjenbrukes og råmaterialer resirkulere...

Samferdsel

De overordnede målene i samferdselspolitikken i Akershus er å redusere transportbehovet mest mulig, at andelen gående, syklende og kollektivreisende skal være hø...

Mat - nå og i framtida

Akershus har noe av landets beste jord- og skogbruksområder – ressurser av nasjonal og global betydning. I dag er matjorda under sterkt press, særlig fra vei- og t...

Naturvern

Vår eksistens hviler på naturen og vi er selv natur. Alle arter har egenverdi utover nytteverdien for mennesker. Naturvern er viktig for å sikre og ta vare på fors...

Dyrevern

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi, men dette blir i liten grad fulgt opp i praksis. Alle familiedyr og ville dyr, så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, und...

Grønn økonomi

Grønn økonomi er framtidens økonomi. Målet er en situasjon der rovdrift på livsgrunnlaget, klimagassutslipp, sosial urettferdighet og uetisk behandling av dyr er ...

Boligpolitikk

Å bo burde være en menneskerett. Bolig- og kredittpolitikken i Norge de siste tiårene, hvor bolig har gått fra å være en rettighet til å bli kun en vare, har f...

Helse for alle

De Grønne vil ha en helsetjeneste som er mest mulig lik over hele landet, og som samtidig er desentralisert. Helsepolitikken bør satse mer på forebyggende tiltak, s...

Skole og oppvekst

Barnehagen og skolen skal være en plass for nysgjerrighet og kunnskap der barn kan vokse opp til samfunnsansvarlige medmennesker. De Grønne legger stor vekt på å g...

Integrering

Av en lang rekke grunner er det mange som flykter eller flytter til Norge fra andre land. Etter hvert er klimaflyktninger en betydelig del av disse. Norge bør ta et m...

Kultur og mangfold

Miljøpartiet De Grønne ønsker et mangfoldig og allsidig kulturliv. Kulturen stimulerer nysgjerrighet og kreativitet, som er viktige drivkrefter i samfunnet. Kulturo...