Et grønt Akershus

Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha et Akershus som bevarer landbruk og grønne områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunn og lokalt næringsliv

Vi ønsker et Akershus som ikke er avhengig av bilen,
 og hvor flest mulig tilbud er innen gå-, sykkel- eller kollektivavstand. Vi vil løfte Akershus videre som et godt bærekraftig fylke og ta vare på de kvalitetene vi setter pris på ved Akershus, inkludert frodig natur og rike bygder. Kommunene i Akershus må ikke legge opp til å være forsteder, sovebyer, gjennomgangsårer og innfartsparkeringer for storbyen Oslo, mens vi lar natur og biologisk mangfold ødelegges og bygges ned. Vi vil ta vare på den naturen som finnes, og vi må finne måter å gjøre byområdene våre grønnere. Vi ønsker et forebyggende helsevesen for alle, en skole hvor alle skal trives og et mangfoldig og inkluderende kulturliv.

 

GRØNNE OMGIVELSER

Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Både fysisk og psykisk påvirkes vi av hvordan vi lever og bor. Miljøpartiet De Grønne vil utvikle lokalsamfunn som er gode å vokse opp i og leve i, både for gammel og ung. Det må legges til rette for naturlige møtesteder for folk, og vi vil skape og støtte offentlig initierte byfornyelsesprosjekter. Dette inkluderer satsning på miljøvennlig bygging, jordvern, grønne tak, landbruk, vern av grøntområder og hagebruk i byområder. Det kan også skje i høyden, dvs. på balkonger, vegger og tak i tillegg til i hager, parker m.m. Grønne tak og urbant jordbruk forener hensynet til økt livskvalitet og forbedret folkehelse med klimatilpasning og ivaretakelse av biologisk mangfold og matsikkerhet. Grønne tak, altså beplantet med vegetasjon, bidrar også til å begrense flom ved styrtregn, som allerede har økt i takt med klimaendringene.

SAMFERDSEL OG PLANLEGGING

Byer og større tettsteder i Akershus bør ha kjerner som er frie for motorkjøretøyer. Dette vil redusere plager knyttet til støy og forurensning, og er viktig på grunn av klima og arealbruk.
By- og tettstedsplanlegging må ta mer hensyn til mennesker, enten de er gående, syklende eller kollektivreisende. Ingen reisemåte er så energisparsom, miljøvennlig og tilgjengelig som gang- og sykkeltrafikken. De Grønne vil prioritere sammenhengende nett av separate sykkelveier som gjør det mulig å sykle mellom Oslo sentrum og tettsteder i Akershus på en enkel måte. Arealplanlegging skal gjøres slik at behovet for bil minskes, og bygging av nye boliger og næringsområder må planlegges i forhold til eksisterende og planlagte knutepunkt for kollektivtrafikken. Det skal være enkelt å gå og sykle til og fra bostedet, og ved hjelp av et godt kollektivtilbud skal en kunne leve bra uten bil.

Utvikling av arbeidsplasser, bosetting og transport i Oslo og Akershus henger tett sammen. På
tross av at Miljøverndepartementet har pålagt Oslo og Akershus å samarbeide om planlegging, er samordningen fortsatt dårlig. Det bør derfor utvikles forpliktende regionsamarbeid kombinert med at det utredes hvorvidt større deler av nasjonal infrastruktur innen samferdsel (hovedveier, jernbane, kollektivtraseer, sykkelveier), helsevesen (sykehusdekning, akuttmedisinsk tilbud), høyere utdanning, energiforsyning og telekommunikasjon løftes opp på nasjonalt plan. Miljøpartiet De Grønne i Akershus går inn for at eventuelle kommunesammenslåinger må gjennomføres frivillig.

 

FORPLIKTENDE KLIMAPLANER

Fylket og kommunene har ansvar for å gå foran når det gjelder bruk av ressurser og energi. I den daglige driften, og ved innkjøp av varer og tjenester, bør kommunene være bevisst sin påvirkning og ta valg til det beste for miljø, klima, mennesker og dyr, både her og i andre deler av verden. Det er
i kommunene og i fylket livene våre utspiller seg. Akershus fylke og kommunene må raskest mulig ta grep for å sikre at de blir klimanøytrale. Dette kan gjøres ved energiøkonomisering, samarbeid med private og offentlige aktører, bruk av lavutslippsteknologi for transport, kjøp av strøm som er 100% fornybar, bygge nybygg etter aktivhus-standard og oppgradere eksisterende bygningsmasse. For å få til dette må det vedtas forpliktende klima- og energiplaner både på fylkes- og kommunenivå. Disse må være styrende for beslutningsprosesser, politikkutforming, drift og annet planarbeid. Klimaplanen bør inneholde et handlingsprogram slik at fylket og kommunene klarer å følge FNs anbefalinger og sørge for at det avsettes tilstrekkelig menneskelige og økonomiske ressurser til at dette er mulig. I forslag må det på grunnlag av klimamålsetninger være beregninger om hvilke klimakonsekvenser nye forslag vil ha. Det kan ikke igangsettes planer som ikke vil bidra til et positivt klimaregnskap på litt sikt. Hvis det foreslås tiltak som går ut over rimelig belastning på ett område må det finnes planer for ekstra kutt et annet sted.

 

ETISK HANDEL

Det må være et mål at fylket og kommunene blir Fairtrade-sertifisert i løpet av kommende valgperiode.

 

AKERSHUS MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL

 

  • Øke naturmangfoldet i byer og tettsteder, blant annet ved å sikre grønne korridorer og legge til rette for mer dyrking av mat i byområder.
  • Stimulere til kolonihager, parsellhager, takhager og lignende.
  • At fylket og kommunene samarbeider om arealplanleggingen med omkringliggende fylker og kommuner, for å skape et samlet utbyggingsmønster som minimerer transportbehovene.
  • Akseptere større grad av fortetting, særlig i sentrumsstrøk. Dette må likevel ikke gå på bekostning av dyrket mark.
  • Få satsning på urbant landbruk inn i kommuneplanene.
  • At eventuelle kommunesammenslåinger skal skje frivillig, og kreve flertall i 
lokal folkeavstemning.
  • Stimulere til bedre regionale samarbeid.
  • Unngå bruk av plantegifter. Dette gjelder ikke bare i landbruket, men også i skjøtselen av offentlig eiendom og langs offentlige veier.
  • At kommunene innarbeider klimatilpasning i sine beredskapsplaner og har det med når de utarbeider kommuneplaner.
  • Innføre forpliktende klimaregnskap for fylket og kommunene.